Boerevolkstaat
Boeregevangenes: foto's van Pretorius gesin. Zonderwater, 2014 PDF Afdruk E-pos
Maandag, 20 April 2015 19:51

 

From: http://www.boerevryheid.co.za

Pretorius familie saam met vriende op die familiedag 04/09/2014 te Zonderwater gevangenis.


Boer political prisoners

 
Die aanslag op ons monumente is ‘n aanslag op ons siel - Piet Rudoph PDF Afdruk E-pos
Sondag, 12 April 2015 12:00

 

OPSTAANTYD- TRANSVAAL!

Aanslag monumente, Suid-Afrika 2015

Soos in 1899 dryf die aanslag teen ons nou na ‘n punt. Die aanslag op ons erfenis en om ons te vernietig, het begin. Die aanslag op ons monumente is ‘n aanslag op ons siel. Soos wat die besettingsmag in daardie tyd, vrouens en kinders in konsentrasiekampe gegooi het en van honger en dors laat omkom het, so is die aanslag op ons monumente en beelde om daardeur, ons stuk-stuk dood te maak en ons uit te roei. Kruger se beeld moet verwyder word- Waarheen? M.W. Pretorius se beeld moet verwyder word- waarheen? Ons vyande wil nie die beelde verwyder nie. Hulle wil dit vernietig en ons daarmee saam!

Hierdie Boerevolk, solank verkneg, staan weer in die branding. Klein in getalle, arm en ongewapen, omtrent weerloos teen magtige vyande. Ons vyand maak staat op hulle grootgetalle. Maar hulle verstaan nie die psige van ‘n Boer nie. Ons het die magtige Britse Empire vir amper drie jaar besig gehou. Ons het by Bloedrivier uitwissing in die gesig gestaar maar ons oë was opgelaan na Bo waar ons geweet het ons hulp vandaan sal kom. Ons weet dit nou weer. En ons vyande moet kennis neem: u kan ons druk maar net tot op ‘n punt. Hiredie Boerevolk was bekend vir sy querilla-stryd. Ons kan dit weer doen soos in die verlede-man, vrou en kind. Ons gaan nie hier soos ‘n lam te slagting “gely” word nie.
Die wekroep kom na ons luid en duidelik! Maar eers moet die weekhartiges en die verskoningsoekers hulle weg vind. Hulle hoop dat die bitterbeker by hulle verby sal gaan. Dit sal nie gebeur nie. Soos fladderende stukkies papier sal hulle probeer om die brand vry te spring. Ongelukkig sal die rewolusie hulle ook inhaal en hulle sal makiker verteer word as diegene wat bereid is om terug te veg!
Lank gelede het Siener van Rensburg vir ons voorspel hoe donker dit gaan wees. Hy het ook gesê dat ons met ons rug teen die muur is en dat ons sal moet veg. Ons het nêrens om heen te gaan nie. Hier sal ons lewe of sterwe! Dié uur het gekom!

Dankbaar het ons egter die een troos dat ons niks meer kan verloor as die kettings van verslawing nie!
Ons het nog die ander troos en dit is dat Hy ons lot voor ons oë sal verander!
Boerevolk word wakker. Dit is opstaantyd!

Piet Rudolph : 'n Boere-Republikein.
072 419 3516.

 
Eugene Terre'Blanche 2015 - In memoriam PDF Afdruk E-pos
Vrydag, 03 April 2015 11:21

 

Eugene Terre'Blanche. Kempton Park, 16 December 1992

Vandag, 5 jaar gelede is Eugene Terre'Blanche uit ons midde weggeruk. Vir patriotte en aktiviste betrokke by die Vryheidstryd was dit 'n swaarslag.
Rus in Vrede, kameraad. Jou stryd duur voort!
Piet Rudolph 'n Boere-Republikein.

Ons bring hulde, Terre’Blanche - Piet Rudolph [2011]

Eugene Terre'Blanche. Schweizer-Reneke, 7 Augustus 1993

 
Kursus vir Veldkornette - Maart 2015 PDF Afdruk E-pos
Dinsdag, 24 Maart 2015 20:00

 

KURSUS VIR VELDKORNETTE EN VOORNEMENDE VELDKORNETTE

OVS - ZAR

1. Die basis waarop die organisering van die Boerevolk se vryheid en die herstel van die Boere-Republieke gaan berus, Is op die bymekaamaak van die Boere-Republikein- gesindes onder die aanvoering van bekwame veldkornette. Dit is die eerste fase van aanvoerders en leiers, bestem om die lotgevalle van ons volk op ‘n gemeenskapsbasis, te beplan, organiseer te lei en te beheer.
2. Die Boerevolk se vryheidsdag sal weer aanbreek so seker as wat die son weer môre opkom. Die uitdagings sal enorm wees.
3. Met die oog hierop het die Boere-Republikeinse Konferensie, op Saterdag 21 Maart, besluit om voortaan opleidingskursusse vir Veldkornette en voornemende Veldkornette aan te bied wat die volgende onderwerpe sal behels:
3.1 Regeerkunde;
3.2 Werwingstegnieke;
3.3 Geskiedenis van die Boerevolk, en
3.4 Uitbou van strukture.
4. Die kursus sal eenkeer per maand aangebied word en sal dien as slypskool. Die eerste daarvan word aangebied op Saterdag 11 April, 2015 by Vaalboskatstraat 72, Theresapark vanaf 09 00 tot 17 00. Dit sal verpligtend wees vir bestaande veldkornette. Voornemende veldkornette moet asb vroegtydig aansoek doen by die Organiseerder per e/pos piet.rudolph@gmail.com of telefoon 072 419 3516.
5. Die uitgangspunt is dat geen Boere-Republikein langer ‘n toeskouer kan wees nie maar ‘n aktiewe deelnemer. Lesings sal aangebied word deur ervare en opgeleide kamerade. Soos wat ons vorder met die lesings saldie name van die aanbieders aangekondig word. Dit sal Boere wees.
6. Daar is nie ‘n ouderdomsbeperking op deelnemers nie. Dit kan ook dames wees. Kom ons doen ons deel.
 
Persverklaring: Grondeise: Transvaalse En Vrystaatse Boere-Republikene - 21 Maart 2015 PDF Afdruk E-pos
Sondag, 22 Maart 2015 08:00

 

PERSVERKLARING: GRONDEISE: TRANSVAALSE EN VRYSTAATSE BOERE-REPUBLIKENE:
SATERDAG 21 MAART 2015

Boerestaat

1 Na aanleiding van bogenoemde aangeleentheid het Boere-Republikeine van Transvaal en Vrystaat, gesamentlik bymekaar gekom op Saterdag, 21 Maart, 2015 ten einde ‘n duidelike beginselstandpunt te formuleer rondom grondeise van enige instansie binne die twee voormalige republieke.
2. Aangeheg betrokke formulering tov van ons standpunt as nasate van daardie Boere wat op 31 Mei 1902 hulle grondgebied verloor het en wat ons nou terugeis.
3. Sodra ons ‘n afspraak met die huidige owerheid kan verkry, sal die dokument persoonlik aan die Kommissaris, Grondeise, in Pretoria oorhandig word .
Namens die Boere-Republikeine van Transvaal en die Vrystaat.

Ben Strijdom: Voorsitter.

****

GRONDEISE: TRANSVAAL EN ORANJE VRYSTAAT
The Commission on the Restitution of Land Rights
Private Bag X835
Pretoria 0001
Of
184 Jeff Masemola Street, Pretoria
Faks: (012) 328-7133
E-pos: claim@ruraldevelopment.gov.za

Geagte Kommissaris,
WET OP HERSTEL VAN GRONDREGTE WET 22/1994 (SOOS GEWYSIG)
1. Die volgende amptelike dokument word in Afrikaans aan u gerig. Afrikaans is ons instansie se moedertaal en een van die erkende tale kragtens die Grondwet (108/1996) van Suid-Afrika.
2. Ter inligting wys ons u daarop dat die aksie Boere-Republikeine in die lewe geroep is met doelstellings om onder andere die sowereiniteit van die Boerevolk en die herstel van die Boere Republieke (wat op 31 Mei 1902 met wapengeweld van ons afgeneem is, nadat daar 35 000 Boere-kinders en -vroue deur die Britse maghebbers vermoor is) te bewerkstellig.
3. Ter bereiking van ons lank gekoesterde ideaal is daar op 29 November 2014, ‘n Vryheismanifes aangeneem, wat ons motivering en doelwitte behoorlik uiteensit. (Afskrif daarvan ter insae hierby aangeheg)
4. Dit spreek vanself dat ons Boerevolk, as die erfopvolgers en nasate van die grondgebied wat aan ons voorvaders behoort het ( tevore as die Boere-Republieke bekend gestaan het), gevestigde regte het op die gemelde grondgebied (wat ons hiermee uitdruklik nie bereid is om prys te gee nie) en dat dit die basis van die Boerevolk se Vryheidstryd vorm. Ons het ‘n Volkeregtelike aanspraak en belang by daardie grond, wat regmatig, vreedsaam en wettig deur onderlinge ooreenkoms (tussen alle betrokkenes en belanghebbendes) deur die Boerevolk bekom is (verwys Sandrivierkonvensie 1852 en Bloemfonteinkonfensie 1854), maar onregmatig en met wapengeweld van ons voorsate deur Brittanje afgeneem is.
5. Sedert 1902 is ons Boerevolk se regte op herstel van ons grondgebied, nie behoorlik in ag geneem nie en selfs brutaal genegeer en van die tafel afgevee. Die Boerevolk is nie bereid om langer stilswyend die miskenning van sy voorheen internasionaal erkende soewereiniteit en die miskenning van die Boerevolk se aanspraak op die Boererepublieke, gelate te aanvaar asof afstand gedoen is van hierdie regte nie.
6. Hiermee wil ons ernstig beswaar en protes aanteken teen die bogenoemde wet en die (volgens ons onregmatige en onwettige) uitdeling en weggee van Boeregrond asof die Boerevolk steeds as oorwonne of verslane volk beskou word sonder enige regte hoegenaamd.
7. Met die aanname van die tersaaklike Wet op Grondregte en met die afsny datum van 19 Junie 1913, is die gebeure van 31 Mei 1902, blatant geïgnoreer tot die nadeel van die Boerevolk.
8. Na 31 Mei 1902 het daar regtens grondeise ten gunste van die Boerevolk ontstaan toe verslae, verslane en verarmde Boere hulle land verloor het en na hulle plase teruggekeer het – plase wat verbrand, verwoes en verlate gelê het, terwyl die meeste Boere sonder hulle vrouens en kinders (wat in konsentrasiekampe deur die Britte gevange gehou is en van siektes, honger en dors omgekom het) die plase weer moes opbou. Die Boere se huise was vernietig; landerye en veestapels was vernietig en woonhuise is deur die Britse soldate afgebrand. Hierdie mense moes hulle grond verlaat sonder ‘n ander heenkome en sonder enigeen wat na hulle belange omgesien het. As daar ooit mense was wat in terme van u wet “entitled to restitution” was, dan is dit hierdie Boerevolk!
9. Die blote ontkenning van hierdie feite, spreek van ‘n totale miskenning van die verkeerdheid van die verlede en ‘n gebrek aan ewewigtigheid, deursigtigheid en maak ‘n bespotting van reg en geregtigheid.
10. Aanvaar asseblief dat met ‘n grondeis en die toestaan daarvan, die onreg van die verlede nie verander of verbeter word kan nie, maar eerder vererger word. Net so sal die aanname en toepassing van wetgewing, wat selektief bevoordeel en selektief benadeel, nie die bestaan van die Boerevolk op die Afrikabodem tot nie maak nie. Dit sal eerder die aandrang op Vryheid en die erkenning van ons grondeise verewig en verinnig. Ons benadruk dat die Engelse spreekwoord van “Two wrongs does not make one right,” ook van toepassing gemaak kan word op die hedendaagse gebeure waarvan u deel is.
11. Hiermee eis die Boerevolk dat wanneer u liggaam enige grondeis oorweeg wat die grondgebied van die Boererepublieke raak, hierdie skrywe se inhoud in berekening gebring sal word.
Geteken namens die aanwesige leiers van die Boere-Republikeine by hierdie protesvergadering gehou te Pretoria, op u Menseregtedag, 21 Maart 2015.

Geteken Piet Rudolph: Sameroeper en organiseerder

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Specials

Banier
Banier

Vriende

Banier

Wie is aanlyn

Ons het 12 gaste aanlyn