Boerevolkstaat
Kursus vir Veldkornette - Maart 2015 PDF Afdruk E-pos
Dinsdag, 24 Maart 2015 20:00

 

KURSUS VIR VELDKORNETTE EN VOORNEMENDE VELDKORNETTE

OVS - ZAR

1. Die basis waarop die organisering van die Boerevolk se vryheid en die herstel van die Boere-Republieke gaan berus, Is op die bymekaamaak van die Boere-Republikein- gesindes onder die aanvoering van bekwame veldkornette. Dit is die eerste fase van aanvoerders en leiers, bestem om die lotgevalle van ons volk op ‘n gemeenskapsbasis, te beplan, organiseer te lei en te beheer.
2. Die Boerevolk se vryheidsdag sal weer aanbreek so seker as wat die son weer môre opkom. Die uitdagings sal enorm wees.
3. Met die oog hierop het die Boere-Republikeinse Konferensie, op Saterdag 21 Maart, besluit om voortaan opleidingskursusse vir Veldkornette en voornemende Veldkornette aan te bied wat die volgende onderwerpe sal behels:
3.1 Regeerkunde;
3.2 Werwingstegnieke;
3.3 Geskiedenis van die Boerevolk, en
3.4 Uitbou van strukture.
4. Die kursus sal eenkeer per maand aangebied word en sal dien as slypskool. Die eerste daarvan word aangebied op Saterdag 11 April, 2015 by Vaalboskatstraat 72, Theresapark vanaf 09 00 tot 17 00. Dit sal verpligtend wees vir bestaande veldkornette. Voornemende veldkornette moet asb vroegtydig aansoek doen by die Organiseerder per e/pos piet.rudolph@gmail.com of telefoon 072 419 3516.
5. Die uitgangspunt is dat geen Boere-Republikein langer ‘n toeskouer kan wees nie maar ‘n aktiewe deelnemer. Lesings sal aangebied word deur ervare en opgeleide kamerade. Soos wat ons vorder met die lesings saldie name van die aanbieders aangekondig word. Dit sal Boere wees.
6. Daar is nie ‘n ouderdomsbeperking op deelnemers nie. Dit kan ook dames wees. Kom ons doen ons deel.
 
Persverklaring: Grondeise: Transvaalse En Vrystaatse Boere-Republikene - 21 Maart 2015 PDF Afdruk E-pos
Sondag, 22 Maart 2015 08:00

 

PERSVERKLARING: GRONDEISE: TRANSVAALSE EN VRYSTAATSE BOERE-REPUBLIKENE:
SATERDAG 21 MAART 2015

Boerestaat

1 Na aanleiding van bogenoemde aangeleentheid het Boere-Republikeine van Transvaal en Vrystaat, gesamentlik bymekaar gekom op Saterdag, 21 Maart, 2015 ten einde ‘n duidelike beginselstandpunt te formuleer rondom grondeise van enige instansie binne die twee voormalige republieke.
2. Aangeheg betrokke formulering tov van ons standpunt as nasate van daardie Boere wat op 31 Mei 1902 hulle grondgebied verloor het en wat ons nou terugeis.
3. Sodra ons ‘n afspraak met die huidige owerheid kan verkry, sal die dokument persoonlik aan die Kommissaris, Grondeise, in Pretoria oorhandig word .
Namens die Boere-Republikeine van Transvaal en die Vrystaat.

Ben Strijdom: Voorsitter.

****

GRONDEISE: TRANSVAAL EN ORANJE VRYSTAAT
The Commission on the Restitution of Land Rights
Private Bag X835
Pretoria 0001
Of
184 Jeff Masemola Street, Pretoria
Faks: (012) 328-7133
E-pos: claim@ruraldevelopment.gov.za

Geagte Kommissaris,
WET OP HERSTEL VAN GRONDREGTE WET 22/1994 (SOOS GEWYSIG)
1. Die volgende amptelike dokument word in Afrikaans aan u gerig. Afrikaans is ons instansie se moedertaal en een van die erkende tale kragtens die Grondwet (108/1996) van Suid-Afrika.
2. Ter inligting wys ons u daarop dat die aksie Boere-Republikeine in die lewe geroep is met doelstellings om onder andere die sowereiniteit van die Boerevolk en die herstel van die Boere Republieke (wat op 31 Mei 1902 met wapengeweld van ons afgeneem is, nadat daar 35 000 Boere-kinders en -vroue deur die Britse maghebbers vermoor is) te bewerkstellig.
3. Ter bereiking van ons lank gekoesterde ideaal is daar op 29 November 2014, ‘n Vryheismanifes aangeneem, wat ons motivering en doelwitte behoorlik uiteensit. (Afskrif daarvan ter insae hierby aangeheg)
4. Dit spreek vanself dat ons Boerevolk, as die erfopvolgers en nasate van die grondgebied wat aan ons voorvaders behoort het ( tevore as die Boere-Republieke bekend gestaan het), gevestigde regte het op die gemelde grondgebied (wat ons hiermee uitdruklik nie bereid is om prys te gee nie) en dat dit die basis van die Boerevolk se Vryheidstryd vorm. Ons het ‘n Volkeregtelike aanspraak en belang by daardie grond, wat regmatig, vreedsaam en wettig deur onderlinge ooreenkoms (tussen alle betrokkenes en belanghebbendes) deur die Boerevolk bekom is (verwys Sandrivierkonvensie 1852 en Bloemfonteinkonfensie 1854), maar onregmatig en met wapengeweld van ons voorsate deur Brittanje afgeneem is.
5. Sedert 1902 is ons Boerevolk se regte op herstel van ons grondgebied, nie behoorlik in ag geneem nie en selfs brutaal genegeer en van die tafel afgevee. Die Boerevolk is nie bereid om langer stilswyend die miskenning van sy voorheen internasionaal erkende soewereiniteit en die miskenning van die Boerevolk se aanspraak op die Boererepublieke, gelate te aanvaar asof afstand gedoen is van hierdie regte nie.
6. Hiermee wil ons ernstig beswaar en protes aanteken teen die bogenoemde wet en die (volgens ons onregmatige en onwettige) uitdeling en weggee van Boeregrond asof die Boerevolk steeds as oorwonne of verslane volk beskou word sonder enige regte hoegenaamd.
7. Met die aanname van die tersaaklike Wet op Grondregte en met die afsny datum van 19 Junie 1913, is die gebeure van 31 Mei 1902, blatant geïgnoreer tot die nadeel van die Boerevolk.
8. Na 31 Mei 1902 het daar regtens grondeise ten gunste van die Boerevolk ontstaan toe verslae, verslane en verarmde Boere hulle land verloor het en na hulle plase teruggekeer het – plase wat verbrand, verwoes en verlate gelê het, terwyl die meeste Boere sonder hulle vrouens en kinders (wat in konsentrasiekampe deur die Britte gevange gehou is en van siektes, honger en dors omgekom het) die plase weer moes opbou. Die Boere se huise was vernietig; landerye en veestapels was vernietig en woonhuise is deur die Britse soldate afgebrand. Hierdie mense moes hulle grond verlaat sonder ‘n ander heenkome en sonder enigeen wat na hulle belange omgesien het. As daar ooit mense was wat in terme van u wet “entitled to restitution” was, dan is dit hierdie Boerevolk!
9. Die blote ontkenning van hierdie feite, spreek van ‘n totale miskenning van die verkeerdheid van die verlede en ‘n gebrek aan ewewigtigheid, deursigtigheid en maak ‘n bespotting van reg en geregtigheid.
10. Aanvaar asseblief dat met ‘n grondeis en die toestaan daarvan, die onreg van die verlede nie verander of verbeter word kan nie, maar eerder vererger word. Net so sal die aanname en toepassing van wetgewing, wat selektief bevoordeel en selektief benadeel, nie die bestaan van die Boerevolk op die Afrikabodem tot nie maak nie. Dit sal eerder die aandrang op Vryheid en die erkenning van ons grondeise verewig en verinnig. Ons benadruk dat die Engelse spreekwoord van “Two wrongs does not make one right,” ook van toepassing gemaak kan word op die hedendaagse gebeure waarvan u deel is.
11. Hiermee eis die Boerevolk dat wanneer u liggaam enige grondeis oorweeg wat die grondgebied van die Boererepublieke raak, hierdie skrywe se inhoud in berekening gebring sal word.
Geteken namens die aanwesige leiers van die Boere-Republikeine by hierdie protesvergadering gehou te Pretoria, op u Menseregtedag, 21 Maart 2015.

Geteken Piet Rudolph: Sameroeper en organiseerder

 
Majuba 2015 - Piet Rudolph PDF Afdruk E-pos
Dinsdag, 03 Maart 2015 12:00

 

MAJUBA- ONS S’N OF WIE S’N?

Op 27 Februarie het ons as Boere-Republikeine gehoor gegee om dié dag as verootmoedigingsdag te gedenk. Ons het dit by Majuba gaan doen. Daar was ook baie Afrikaners. Hulle was in beheer en het die reëlings hanteer. Hulle het nie saam met ons verootmoedig nie. Daaroor is ons dankbaar. Hulle maak daarvan ’n feestelike naweek en of ons as Boere met hulle saamstem of nie, dit is hulle poging om mense bymekaar te kry om ons Boere-geskiedenis feestelik te gedenk.

Daar eindig dit ongelukkig nie. Ons gedenk Majuba in ’n tydsgewrig wat, soos voor die 1ste Vryheidsoorlog, daar daadwerklike pogings was om die Boerevolk te verswelg en te onderdruk. Vandag is dit erger want ons word regeer deur ’n Bolsjewistiese regering met een doel voor oë om die Boervolk en enigeen wat wit is , te integreer en sodoende te verswelg. Dat dit nog nie heeltemal gebeur nie, is te wyte daaraan dat ons steeds die goue reël het van soort soek soort. Vir die wat oë het om te sien moet dit egter duidelik wees dat daar reeds krake is. Kleinskaalse vermenging word grootskaalse integrasie!

Met die pas afgelope Majuba-fees het ’n skool- ons wil weet wie hulle is- hulle tente op die terrein laat opslaan deur swartes. Pure gemaksug.

Daar was ook swart skoolkinders wat blykbaar saam met hulle wit maatjies gekom het. Vir wat? Net om een rede - om die proses van integrasie aan die gang te sit. En die Afrikaners was in beheer. Hierdie jaar nogal die HNP. Ek glo mnr. Jaap Marais draai in sy graf om!

Natuurlik is Majuba ’n geskiedkundige plek. En mense kan daar gaan kyk as hulle wil. Maar gun ons Boere ook ’n plekkie in die son. Veral op die dag wat ons ’n belofte aan ons Hemelse Vader gedoen het. Die Afrikaners is besig met ’n onding op Majuba!

Dit het tyd geword dat die Boervolk wakker word en sy erfenisse in besit neem. Majuba is die Boerevolk s’n!

Piet Rudolph : 'n Boere-Republikein.
072 419 3516.

Majuba

MAJUBA-VIERING, HAAKDOORNBOOM
1.’n Heuglike en besondere Majuba-herdenking is Saterdag 28 Februarie, gehou op Haakdoornboom onder leiding van Marius Harding en veldkornet Johan du Toit.

2. Dit was ’n byeenkoms vir die gebied Noordelike Pretoria wat ook bygewoon is deur Boere-Republikeine van ander gebiede.

3. Die erns van die oomblik was duidelik aanvoelbaar en ’n eensgesindheid oor wie ons en waar ons vandaan kom duidelik op almal se gesigte te lees. Ons gaan wen want ons wil wen!

4. Foto’s is geneem en sal later geplaas word.

5. Die verrigtinge is afgesluit met ’n vleisbraai.

Piet Rudolph: Organiseerder: Boere-Republikeine
072 419 3516.

 
Piet Rudolph, bepeinsing 2 Maart 2015: VRYHEID PDF Afdruk E-pos
Maandag, 02 Maart 2015 12:00

 

MAANDAG BEPEINSING 2 MAART 2015

- VRYHEID -

Hierdie wonderskone en soetgedagte wat in elke opregte Boer se are bruis is ’n belewenis wat ’n lewenswyse word wanneer die ware betekenis ’n egte gestalte kry.

’Die politieke droom van die skepping van een of ander gewaande toestand verkry deur ’n verkiesing binne bestemde tye, kan beteken om vry te wees om aan ’n verkiesing deel te neem, maar as dit verby is geld die stem en die planne van die meerderheid. Verkiesings kan plaasvind wat mense insluit wat nie vry is nie maar onder die hiel staan van die meerderheid.

Die meerderheid bedryf vandag in Suid-Afrika ’n veelrassige eenheidstaat waarin die meerderheid die gang van sake bepaal en die minderheidstem en die nie-stemmende minderheid, die uitslag gelate moet aanvaar en hulle daarvolgens moet skik. Nie ’n demokrasie van Vryheid nie maar die demokrasie van verswelging.Daaraan neem ons deel of ons daarvan hou of nie. Nie in Vryheid nie maar in ondergeskiktheid.Daarom dat ons ’n hewige en opdraande stryd het om selfs Boere te oortuig dat daar wel ’n ander opsie is wat bereikbaar is deur die aanvaarding dat waarmee ons sit, nie ’n permanente oplossing kan bied nie. Dat die teenpool vir hierdie kunsmatige saamflansing ,Vryheid vir elke volk is.

Wyle mnr. Jaap Marais (skets onder) skryf in sy boek: Waarheid en Werklikheid die volgende,

“Maar wanneer dit om ’n volk se Vryheid en vaderland gaan,
is geen prys te hoog om te betaal nie.”

Die feit is: ons het gewaande Vryheid om te beweeg en om binne perke nog te doen, Maar ons het nie ’n vaderland waarin ons onsself kan wees nie. Ons het ’n etniese minderheid geword daarin, of dit wat ons geglo het, ons s’n was.

Om uit hierdie vangkuil te kom, moet ons weer ons eie grondgebied bekom, Die voorloper daarvan is om die volk op te roep om daarvoor te agiteer. Dit gaan twee prosesse aan die gang sit- insluiting en uitsluiting. Insluiting van hulle wat ingesluit wil wees en uitsluiting van diegene wat nie deel wil wees nie. Dit is nie verdeling nie maar die bymekaarbring van diegene wat uit innerlike oortuiging bymekaar hoort!
Jaap Marais

Piet Rudolph : 'n Boere-Republikein.

Jaap Marais

Jaap Marais, 1990

 
Kranslegging; Terre'Blanche: 31 Jan 2015 PDF Afdruk E-pos
Sondag, 01 Februarie 2015 12:00

 

KRANSLEGGING EN HULDE:
EUGENE NEY TERRE’BLANCHE, VENTERSDORP,
SATERDAG 31 JANUARIE, 2015

World Trade Centre invasion, 25 Juni 1993

Eugene Terre'Blanche en Nico Prinsloo, 1993

Gister was die verjaardag van hierdie stoere Boere-patriot en stryder. ’n Hele aantal Boere-Republikeine, mans, vrouens en kinders, het die kranslegging by die plaas, Witrandjiesfontein, Ventersdorp bygewoon. Sommige, soos die minsame Andre Visagie en sy gade, het van Kimberley gekom om die plegtigheid by te woon. Klarina, weduwee van J.P. Meyer was ook teenwoordig. Andries Terre’Blanche, oudste broer van Eugene, het die hek en die vlae by die grootpad opgepas.

Ook aan die plaaseienaar, wat ons toegelaat het en die begraafplaas so mooi en netjies hou, ons innige dank.

Die kransie namens Boere-Republikeine is deur Suzette Gey van Pittius, gelê. Haar eggenoot, Tinus, was die inisieerder van dié geleentheid. Al die ander afgestorwe kamerade en patriotte is ook gehuldig.

Andre Visagie het ’n roerende rede gelewer.

Die “Wêreld van Vol-einding,” soos Elizabeth Eybers, die digteres, die Wes-Transvaal, beskryf, het daar tussen die groen wuiwende mielielande, ’n kalm berusting gebring in die gewyde omgewing.

Wat sal wees sal wees!
Aandoenlik was die aanwesigheid van die aantal Boer kindertjies, wat stil die kort seremonie meegemaak het.
Die verrigtinge is afgesluit met gebed.

Rus sag, kameraad.

Piet Rudolph Boere-Republikeine

Ventersdorp, 31 Jan 2015

Ventersdorp, 31 Jan 2015

Eugene Terre'Blanche
AWB Memorial. Ventersdorp

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Specials

Banier
Banier

Vriende

Banier

Wie is aanlyn

Ons het 17 gaste aanlyn