Van Riebeeckdag, 6 April 2011 - Teokratiese Komitee PDF Afdruk E-pos
Woensdag, 30 Maart 2011 23:12

Van Riebeeck at the Cape in 1652

Gedurende die Vegkop Volksvergadering van Sept.2009 is besluit dat die Geloftevolk se vrywordingsproses geskoei moet wees op die grondslag van die Volksgeloftes en dat die nakoming daarvan ‘n Teokratiese staatsmodel vereis. Sedertdien het die Geloftevolk Koördineringskomitee en die Teokratiese Komitee deurlopend die geloftes waardeur die Geloftevolk aan hul hemelse Vader gebonde is, onder die aandag van die Volk gebring.

Hierdie aksie het tot gevolg gehad dat baie volksgenote kennis geneem het van geloftes waarvan hul nog nooit gehoor het nie. Een hiervan is die Gelofte van Jan van Riebeeck van 1654. Hierdie gelofte is ‘n dankbaarheidsgelofte wat ook soos die 1838 Gelofte aan die nageslag opgedra is en wat tot eer van JaHWeH [die HERE] gedenk moet word.

Verkry die dokument in pdf formaat.

Van Riebeeckdag – 6 April

Gedurende die Vegkop Volksvergadering van Sept.2009 is besluit dat die Geloftevolk se vrywordingsproses geskoei moet wees op die grondslag van die Volksgeloftes en dat die nakoming daarvan ‘n Teokratiese staatsmodel vereis. Sedertdien het die Geloftevolk Koördineringskomitee en die Teokratiese Komitee deurlopend die geloftes waardeur die Geloftevolk aan hul hemelse Vader gebonde is, onder die aandag van die Volk gebring.

Hierdie aksie het tot gevolg gehad dat baie volksgenote kennis geneem het van geloftes waarvan hul nog nooit gehoor het nie. Een hiervan is die Gelofte van Jan van Riebeeck van 1654. Hierdie gelofte is ‘n dankbaarheidsgelofte wat ook soos die 1838 Gelofte aan die nageslag opgedra is en wat tot eer van JaHWeH [die HERE] gedenk moet word.

Die Gelofte van Jan van Riebeeck, 6 April 1654

Waar dit vandag die tweede verjaarsdag is van die dag waarop ons deur die HERE gelei, met die skepe Drommedaris, Reyger en De Goede Hoop hier ter plaatse behoue aangeland het om hierdie vesting en kolonie na die bevel van ons here en meesters [Here XVII – die Direktuere van die VOC] te bou en te bestendig, en opgelet dat God die HERE alle sake tot vandag toe met vele seëninge voorspoedig en na wense laat verloop en laat slaag het, daarom het ons besluit, en ook vir die eerste keer begin om hierdie dag, die 6de April, tot eer van God met danksegging te vier en vir altyd tot ‘n vasblywende dank- en biddag in te stel, sodat daarby die weldade van die HERE wat aan ons bewys is, deur ons nakomelinge nooit vergeet mag word nie, maar altyd tot eer van God in gedagtenis en herinnering gehou sal word.


Die noodsaaklikheid van die onderhouding van ons geloftes is daarin geleë dat Vader JaHWeH [die HERE] sekere voorvereistes stel aangaande die aflegging van geloftes. In terme daarvan is die verontagsaming van die onderhouding daarvan strafbaar:

Deut.23:21-23 [1933/53 Afrikaanse Vertaling]

21  As jy aan die HERE jou God ‘n gelofte doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie; want die HERE jou God sal dit sekerlik van jou eis, en dit sal sonde in jou word.
22  Maar as jy nalaat om te belowe, sal dit geen sonde in jou wees nie.
23  Wat oor jou lippe gaan, moet jy hou en doen soos jy aan die HERE jou God vrywillig beloof het—wat jy met jou mond gespreek het.

Prediker 5:3-5 [1933/53 Afrikaanse Vertaling]

3 As jy ‘n gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle in dwase nie. Betaal wat jy belowe.
4 Dit is beter dat jy nie belowe nie as dat jy belowe en nie betaal nie.
5 Laat jou mond nie toe om op jou liggaam ‘n sondeskuld te laai nie, en sê nie voor die gesant van God: Dit was ‘n vergissing nie. Waarom moet God toornig word oor jou stem en die werk van jou hande verwoes?

Gesien in die lig van die huidige toedrag van sake verkeer ons as Geloftevolk onder ‘n strafgerig van Vader JaHWeH [die HERE]. As gevolg van ons as Volk se versuim om ons geloftes te betaal word die werke van ons hande verwoes. Die afgelope 15 jaar van Demokrasie het tot gevolg dat ons fisies en geestelik aangeval en gedood word. Derduisende blankes is al gruwelik vermoor; ons handewerk verkrummel voor ons oë – ons paaie verval tot sinkgate; ons riviere is omskep in rioolslote; ondergrondse water word vergiftig deur onbeheersde mynbou aktiwiteite; ons word kinderloos as gevolg van volksvreemde onderwys; ons kerke keer die een na die ander die rug op Skrifgefundeerde apartheid ten gunste van veelgodery; ons dorpe en stede is oorgeneem deur onbevoegde amptenare wat dit in bangkrotskappe gedompel het, bedrog word tot op die hoogste vlak van regeringsinstansies aangetref en oopgevlek en selfs oor die hoof gesien.

So kan mens aangaan en klaaglied op klaaglied aanhef. Die klagstaat kan egter nie voor die deur van die huidige regering gelê word nie. Hulle is nie toerekeningsvatbaar nie aangesien hulle soos die heidense nasies van ouds dien as instrument om ons te tugtig ter bekering van ons verkeerde weë en nalatighede. Ons staan voor die Regter. Hy verwag van ons om ons voor Hom te verootmoedig deur ons oortredinge te besef, te bely en daarvan afstand te doen.

As ons versuim om ons geloftes te betaal daartoe aanleiding kan gee dat die werke van ons hande verwoes word, sal ons onderhouding daarvan die strafgerig ten einde bring. Die onderhouding van die Geloftes word van ons vereis, en by versuim word dit sonde in die oë van Vader JaHWeH [die HERE]. Lees weer die Skrifaanhalings aandagtig deur. Ons vrywordingsproses is gesetel in die onderhouding van ons Geloftes –die Vegkop Volksvergadering het besluit dat ons vrywordingsproses geskoei moet wees op die grondslag van die Volksgeloftes, en die grondslag daarvan is opgeteken in die Skrifte. JaHWeH [die HERE] het die voorvereistes gestel. Hy is tog die Enigste Een wat ‘n sê het in hierdie verband. Sy Woorde is Wet. Wie is ons om dit te verontagsaam?

Die Teokratiese Komitee doen hiermee ‘n baie ernstige beroep op die Geloftevolk om die komende Van Riebeeckdag in ootmoed deur te bring. Dit is ‘n dank- en biddag ter herinnering aan die weldade van JaHWeH [die HERE]. Sit verlof in vir die dag, hou die skoolkinders tuis en kom die bepalings na wat ons vaders beloof het. As die stigting van die Kaap nie deur Vader JaHWeH [die HERE] bestuur en bestendig was nie, sou hier nie sprake van ons as Volk gewees het nie.

Psalm 50:14-15 [1933/53 Afrikaanse Vertaling]
14  Offer dank aan God, en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste;
15  en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.

Dit ís ons dag van benoudheid!!!

Kom ons roep Vader aan sodat ons aan Hom die eer kan bring wat Hy van ons verwag wanneer ons ‘n volk is wat bevry is van heidense oorheersing. Hy rig die uitnodiging – gryp dit aan!!!

Maak hierdie oproep bekend aan al wat volksgenoot is en dwing dit op uself en u gemeenskap af. Ons en ons kinders se lewens en voortbestaan hang hiervan af.

Vrede

Teokratiese Komitee

Adv. Lourens Joubert, Dr. Ronnie van der Merwe, Dirk Kotze, Flip Swanepoel, Phillip Groenenstein, Jaco Diedericks, Kobus Botes, Bill Meyer.