AWB: Aksie-Volksoorlewing PDF Afdruk E-pos
Maandag, 25 Julie 2011 08:25

Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB)

From AWB website, 18 Julie 2011

Geagte Volksgenoot
Die dringende behoefte vir volksverootmoediging en ‘n nuwe Gelofte is reeds wyd onder ons volk waarneembaar en alreeds deur die Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB) op ‘n Generale Staf-vergadering gedurende Mei 2011 algemeen aanvaar.

Aksie-Volksoorlewing steun hierdie twee beweegrigtings en het reeds in 2008 landswye verootmoedigingsaksies geloods en ‘n konsep Gelofte, wat 'n skuldbelydenis/verootmoediging insluit, saamgestel. (Soos onder aangedui).

Let Wel: Hierdie gelofte is nie bedoel om enige vorige geloftes te vervang nie, maar eerder daarop uit te brei.

Aangesien die besluit om sodanige Gelofte af te lê 'n gewigtige besluit is wat geneem moet word en wat bindend sal wees op uself en u nageslag en waartoe ons wat hieraan deelneem, ons onherroeplik voor God sal verbind, word u versoek om uself daagliks voor Hom te verootmoedig en ernstig oor hierdie saak te bid en ook mede huis/volksgenote daartoe op te roep om dieselfde te doen.

Ons wil dit ook weereens beklemtoon dat by die oorweging om sodanige Gelofte af te lê, slegs die eer van Sy Naam ter sprake is, en dat dit geensins as ‘n onderhandeling met Hom om redding uit moeilike omstandighede gesien moet word nie. Ons Vader vra ‘n lewe van ootmoed, ongeag onder verdrukking of vry in ‘n eie vaderland.

Die teikendatum vir die aflê van die Gelofte is Sept/Okt. 2011 en sal plaasvind tydens ‘n massa volksverootmoedigingsbyeenkoms.

Vir enige navrae, insette of voorgestelde wysigings, stuur ‘n e-pos aan inligting@volksoorlewing.co.za of mtb@telkomsa.net.

Vriendelike volksgroete.

Aksie-Volksoorlewing


VOORGESTELDE GELOFTE

Onse God, groot, magtige en gedugte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat U liefhet en U gebooie onderhou, in diepe ootmoed erken ons as Geloftevolk dat ons toegelaat het dat ons en ons kinders van U, die die God van ons vadere, se insettinge vervreemd geraak het deurdat ons goddelose idiologië en praktyke nagejaag het waardeur ons toegelaat het dat satan ons mislei en die oormag oor ons kry en

• ons losbandig begin lewe het,
• afgodery ingestel en bedryf het en
• ons geloftes van Van Riebeeck, Bloedrivier en Paardekraal aan U versaak het.


Met die diepe besef van die ongeregtighede van ons vaders, ons eie sondes en die groot benoudheid waarin ons verkeer weens vreemde oorheersing, weet ons dat ons verlore is en in eie krag nie kan en wil voortgaan nie. Ons as volk pleit in die naam van Jesus om vergifnis vir ons oortredinge.

Ons onderneem om onder U Hand van beskerming:


• ons te bekeer en terug te keer na U, die Woord van die lewe;
• na die beste van ons vermoë binne ons sondige natuur U insettinge, verordeninge en gebooie te sal eerbiedig en na te kom en
• ons bestaande geloftes aan U na te kom.

 

Ons wil ook met U ‘n heilige verbond oprig, nl. dat as U in U groot almag weer die regeermag oor ons vaderland aan ons sal terug gee, ons in ons wetgewing sal toesien dat:

1. Godsdienste anders as die ware Christus Evangelie verbied sal word.
2. In opvoeding van ons kinders, slegs Christelike Volkseie Onderwys sal geld.
3. Die moedswillige ontheiliging van die Sabbatdag teengewerk sal word.
4. Ons homoseksualisme, prostitusie, aborsie en aanverwante dade en instansies sal verbied.
5. Ons dobbelary van enige aard en loterye sal verbied.
6. Ons huwelike oor kleurgrense heen sal verbied.
7. Ons die dag en datum van oorwinning oor die vyand waarop ons die regeermag weer ontvang elke jaar as ‘n dankdag, soos ‘n sabbat, sal deurbring en ook aan ons kinders sal vertel dat hulle daarin met ons moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte deur die roem en die eer van die oorwinning aan U te gee.

SO HELP ONS GOD ALMAGTIG.