Sandrivierkonvensie 1852-2012 - Piet Rudolph PDF Afdruk E-pos
Maandag, 16 Januarie 2012 16:03

17 Januarie 1852 - Die onafhanklikheid van die Boererepubliek - Transvaal
Sandrivierkonvensie - Winburg

Die ooreenkoms by Sandrivier.
Artikel 1

“Harer  Majesteits  Adsistent-Commissarissen waarborgen in den volsten sin,namens het Britsche  Gouvernement, aan de Emigranten Boeren over de Vaalrivier het recht om hunnen  eigen zaken te besturen,  hun eigen Regering te hebben volgens hunne eigen wetten zonder eenige bemoeienis van den kant van Harer Majesteits Gouvernement; en dat het grondgebied te noorden van de Vaalrivier door het Britsche Gouvernement niet zal worden overschreden, met de verdere verzekering, dat het de vurigste wensch is van het Britsche Gouvernement om vrede, vrijen handel  en vriendelikje verstandhouding te bevorder met de Emigranten Boeren, nu wonende of die later zallen wonen in die landstreek, met dien verstande,dat dit stelsel, om elkander niet te bemoeilijken, verbindend is door voor  beide partijen.
( Dr W.J. Leyds- De Eerste Annexatie)

Op 17 Januarie sal dit presies 160 jaar wees na die Sandrivier-konvensie  waar daar ‘n oorenkoms aangegaan is wat “tong-in-die kies aan die Boerevolk opgedis is en in alle “erns” en “eerlikheid”, deur ons voorsate aan vaar is. Dit is gedoen omdat die Boerevolk nie valsheid kan raaksien nie. Die grootste valsheid waarmee ons egter te doen gehad het, is dié van ene FW de Klerk en sy Nasionale Party. Sy verdoemende ooreenkoms met die ANC en Kommuniste is nog nie naastenby in aard en omvang deur die Boerevolk deurtrap nie. Eers wanneer die vrugte van verbastering op ons “markpleine” hulle verskyning maak, sal ‘n slapende en goedvertrouende volk, die wekroep van wyle dr D.F. Malan verstaan: “Quo Vadis, Afrikaner, waar gaan jy heen?”

Opgestel en uitgegee deur Piet Rudolph namens die aksiekomitee, Orde Boerevolk.
E-pos: piet.rudolph@gmail.com

Inscription in English on monument