Organisasie Boere-Republikeine. Plan van aksie PDF Afdruk E-pos
Dinsdag, 21 September 2010 16:19

Plan van Aksie ─ Besprekingsdokument:
Organisasie Boere-Republikeine

ZAR OVS

1. Hoofstuk 1 ─ BEPLANNING
Ons ─ die Boerevolk ─ loop ‘n ernstige gevaar om uitgewis te word omdat ons elke keer ons beskerming in die hande van Afri­kaners laat, wat ‘n rekord het van kompromis en oorgawe. Dit kan nie langer so aangaan nie. Die Boere-Republikeinse beweging is nie ‘n politieke  party nie en kom nie tot stand om enige ander groe­pering of organisasie na die kroon te steek nie. Ons gaan net namens  die Boerevolk praat omdat ons Vryheid wil hê. Ons het nie ‘n geveg aan met mense wat graag Afrikaners wil wees nie, Hulle het sekere redes daarvoor waarin ons Boerevolk nie belangstel nie.

1.1 Ons nader nou vinnig die getal van 100 ondersteuners op Facebook. Die doelwit van die Orde Boerevolk se Aksiekomitee met die organisasie Boere-Republikeine, is om die Boerevolk bymekaar te maak al is dit op ‘n basis van een vir een.  Niemand gaan na ons kyk nie ons moet dit self doen! Vir hierdie doel is die kuberruimte net so goed as enige ander plek. ‘n Goeie begin om  ons Vryheid weer terug te kry.

1.1.1 Ten einde dit te kan doen sal elkeen wat die belange van ons volk op die hart dra, die rol van ‘n organiseerder moet vervul en dit ‘n lewenstog maak.

1.2  As vertrekpunt sal dit egter belangrik wees om ‘n versamelpunt te hê waar elkeen wat hom as lid van die Boerevolk en Republiekein wil identi­fiseer, dit kan doen. Vanuit daardie versamelpunt moet ‘n daadwerklike en daadkragtige aksie geloods word om nie net die volk bymekaar te kry nie maar ‘n be­skermings- en opheffingsaksie aan die gang te kry en in stand te hou. Dit sal die Boerevolk se Tweede Groottrek wees.

1.2 Dit is die voorneme om aan elkeen wat om  sodanige erkenning as lid van die Boerevolk aansoek  doen, ‘n bewys van lidmaatskap te gee.

1.3 Behalwe vir enige ooglopende volksvreemde organisasies en vreemde gods­dienste wat nie eie aan die Boerevolk is of was nie, sal daar geen beperking  op enige lidmaatskap van ander organisasies wees nie. Enige person wat nie die Bloedrivier-gelofte van ons Voortrekker-voorouers onderskryf nie, sal egter as gediskwalifiseerd vir lidmaatskap beskou word.Bloedrivier was die kraamkamer van die Boerevolk.

1.5 Die Boerevolk is ‘n volk behorende tot die Blanke ras. Enige Blanke per­soon wat in die ou Unie van Suid-Afrika, die 1961 ─ 1994 Republiek van Suid-Afrika of sedert 1994 in Suid-Afrika gebore is, kwalifiseer  om lid van die Boerevolk te wees, mits hy/sy die herstel van die Boerevolk se Vry­heid erken op die grondgebied van die twee Boere-Republieke wat in 1902 deur Groot Brittanje met wapengeweld van  ons afgeneem is en ter bereiking van daardie bose doel, 27 000 Boerevrouens en kinders ver­moor het.

1.6 Dit dien as basis vir ons eis om die herstel van ons Vryheid dat daardie vrouens en kinders nie verniet gesterf het nie.

1.7 In gevalle waar persone nie in Suid-Afrika gebore is nie, maar binne Suid-Afrika woon en lid van die Boerevolk wil word, kan hy/sy aansoek doen vir toelating en goedkeuring. Sodanige aansoek moet ter oorweging aan ‘n te ver­kose Volksraad  voorgelê word. In die tussentyd kan ere-lidmaat­skap sonder stemreg aan goedgesinde individue toegestaan word.2. Organisering ─ Die “Jetro-advies”

2.1 Ons voorsate het nie in die Republieke ‘n militêre mag gehad nie maar die volk op ‘n semi-militêre basis georganiseer.

2.2 Die “Jetro-advies” soos verhaal in Exodus 18 vers 19-27 wat Jetro aan Moses gegee het met die trek van Israel uit Egipte, sal as basis dien om die Boere-Repu­blikeinse organisasie op te skoei. Sodra in ‘n gebied 10 Boere-Repu­blikeine identifiseer is van 16 jaar en ouer, word uit daardie geledere ‘n “ower­ste” oor 10 aan­gestel. Dit sal bekend staan as ‘n heemraad.

2.2 Sodra daar 50 lede in ‘n gebied geïdentifiseer is, word ‘n “owerste” uit die geledere van die 5 “owerstes” aangewys as owerste oor 50.

2.3 Sodra daar 100 lede in ’n gebied gewerf is , word dit ‘n velkornetskap ge­noem met ‘n verkose velkornet vanuit die geledere van die 10 owerstes.

2.4  Sodra 500 lede of 5 veldkornette tot stand kom word deur al die owerstes en veldkornette ‘n kommandant aangewys.

2.5 Sodra 2000 lede gewerf is, sal al die owerstes, veldkornette en kom­man­dante geregtig wees om ‘n veggeneraal aan te wys wat in ‘n waar­ne­mende hoedanigheid sal waarneem tot met die verkiesing van ‘n presi­dent wie se verantwoordelikheid dit sal wees om generaals aan te stel of af t e dank.3. Funksie van die organiseerder/s.

3.1 Om organisasie te skep en gewerfde  lede  saam te hou sal dit die plig van die heem­rade wees om in hulle omgewing aktiwiteite te identifiseer en lede te aktiveer om daaraan deel te neem.

3.2 Vir hierdie doel moet van Boere- herdenkingsdae soos Nuwejaarsdag, 1 Janu­arie, Majubadag, 28 Februarie,Verlies van Vryheid op 31 Mei 1902; President Paul Kruger se verjaardag 10 Oktober; Geloftedag 16 Desember en enige ander dag wat sodanige heemraad goedvind, gebruik word om te  organiseer.

3.3 Heemrade mag ook besluit om sekere dae nie te hou nie met die uitsondering van Geloftedag wat gehou moet word op elke plek waar daar ‘n heemraad bestaan al is daar net 10 persone.

3.4 Perdry- en skyfskietkompetisies moet binne elke veldkornetskap gereël word.

3.5 Minstens een stryddag funksie per jaar waar Boerevrouens hulle gebak kan verkoop ter stuiwing van die heemraad se fondse. Dit kan ook saamval met enige van die bogenoemde dae, behalwe Geloftedag.  

3.6 Die heemraad sal ook die verantwoordelikheid aanvaar vir ‘n Welsynskomitee wat na volksgenote wat minder bevoorreg is sal omsien. (Sien ook besprekingspunt  5 hieronder wat nog sal volg.)

3.7 ‘n Leserskring organiseer.


Inhoudsopgawe
1 Beplanning
2 Organisering ─ Die Jetro-advies
3 Funksie van die organiseerder/s
3.1 Opgawes aan Hoofkwartier.
4 Riglyne vir bestuur van fondse
5 Volkswelsyn, Naasteliefde en versorging van minderbevoorregtes
6 Stigting van eie skole
7 Eie mediese versorging,
8 Verkiesings