Agenda van die Tweede Volksvergadering van die Geloftevolk van Suid-Afrika (8-10 Okt. 2010) PDF Afdruk E-pos
Dinsdag, 05 Oktober 2010 00:01

Agenda van die Tweede Volksvergadering van die
Geloftevolk van Suid-Afrika


Nampo Park Bothaville, 8 – 10 Oktober 2010 Dv

Vrydag 8 Oktober

Vegkop 2009

[PDF]

Oggend

08H00 - 09H00: Opening en gesamentlike gebed.
Inleiding en verduideliking van ordereëlings vir die vergadering.

09H00 - 09H30 : Verwelkoming en verduideliking van die tema en die doel van die vergadering

09H30 - 10H30 : Verslag van uitvoering van besluite van eerste volksvergadering en
besprekinge oor aksies ter verdere uitvoering daarvan
Bekendmaking van besluite van VV2009 aan die volk
Teokrasieverslag
Reëling van VV2010
Reddingsdaadfonds
Databasis en kommunikasie
Volksverootmoediging
Gevangenes

10H30 - 11H00: Pouse

11H00 - 13H00: Aksies om ’n langtermynvryheidsvisie by ons volk te skep
Die noodsaaklikheid daarvan om, te midde van negatiewe omstandighede, steeds die oog op die
einddoel, naamlik volkome vryheid te hou en aksies om die vryheidsideaal tot op grondvlak in die
harte van volksgenote in te dra.

13H00 - 14H00: Ete

Namiddag

14H00 - 15H00: Die aard en omvang van die fisiese voortbestaansbedreiging oppad na vryheid
Soos ons voorouers se fisiese voortbestaan op hulle vryheidspad by verskeie geleenthede ernstig
bedreig was, moet ons dit nou ook verwag. Om ons daarop voor te berei, is dit nodig dat ’n begrip
van die moontlike aard en omvang daarvan gevorm word.

15H00 - 15H30: Pouse

15H30 - 16H30: Stappe wat nodig is om die fisiese voortbestaansbedreiging die hoof te bied
’n Bespreking oor gekoördineerde en konkrete beskermingsaksies

16H30 - 17H30: Ons volksgeloftes as grondslag vir die vrywordingsproses
’n Bespreking oor die rol wat ons volksgeloftes in ons historiese vryheidstryd gespeel het en die
grondslag wat dit bied vir toekomstige vryheidsaksies.

17H30 - 18H30: ’n Godsgehoorsame regering en volkshuishouding as eindpunt van die
vrywordingsproses
Voorlegging van die verslag van die Teokrasiekomitee soos opgedra deur VV2009

18H30: Afsluiting
AAND
Ontspanning, sosiale verkeer, historiese DVD’s

 

Saterdag 9 Oktober

 

Oggend

08H00 - 08H30: Opening en gesamentlike gebed

08H30 - 08H45: Samevatting van vorige dag se besluite

08H45 - 11H00: ’n Godsgehoorsame regering en volkshuishouding as eindpunt van die
vrywordingsproses
In-diepte bespreking van die Teokrasieverslag

11H00 - 11H30: Pouse

11H30 - 13H00: Aksies ter oprigting van ’n databasis en inligtingsnetwerk as die eerste tree op die
vrywordingspad
Die noodsaaklikheid van doeltreffende kommunikasie met die volk en aksies om ’n
inligtingsmeganisme op die been te bring ten einde volksgenote op individuele vlak by die
vryheidstryd te betrek.

13H00 - 14H00: Ete

Namiddag

14H00 - 15H30: Geheime organisasies en ons vrywording
Die rol van geheime organisasies in ons volkslewe, die bedreiging wat dit vir ons vrywording inhou
en aksies om dit die hoof te bied.

15H30 - 16H00: Pouse

16H00 - 18H00: Algemene besprekings
’n Geleentheid vir volksgenote om sake van allerlei aard wat op hulle harte lê met die vergadering
te deel.

18H00 - 18H30: Aanwysing van voortsettingskomitee

18H30 - 19H30: Befondsing van beoogde vryheidsaksies
19H30: Afsluiting

AAND
Ontspanning, sosiale verkeer, historiese DVD’s

 

Sondag 10 Oktober

 

Oggend

08H30 - 09H00: Opening en gesamentlike gebed

09H00 - 09H30: Samevatting van die vergadering se besluite

09H30 - 10H00: Volkshelde – ’n genadegawe van God

10H00 - 10H30: Pouse

10H30 - 12H30: Verootmoediging

12H30: Afsluiting

Let Wel: Alhoewel die agenda as redelik volledig beskou kan word, behou ons die reg voor om die agenda aan te pas indien omstandighede dit moontlik sou vereis.