Besluite van die Volksvergadering 8-10 Okt. 2010 (GKK) PDF Afdruk E-pos
Woensdag, 27 Oktober 2010 09:59

Besluite van die Volksvergadering, Nampo Park Bothaville, 8 – 10 Oktober 2010

Sarel Cilliers

Hiermee verskaf Die Geloftevolk Koördineringskomitee
die volledige besluite van die Volksvergadering.

[PDF]

1. Oor ‘n langtermynvryheidsvisie.

Dat die vergadering ‘n omvattende kommunikasieveldtog van stapel sal stuur om ‘n vryheidsvisie by die Geloftevolk te skep en die vryheidsideaal tot op grondvlak in die harte van ons volk in te dra. Hierdie vryheidsvisie moet gebaseer word op ‘n terugkeer na God en sy Woord. Die verlange om die heilige ooreenkomste met ons Vader te eerbiedig, moet die sentrale motivering vir ons vryheid wees en die primêre aksie moet gerig wees op geestelike weerbaarheid.

2. Oor die fisiese voortbestaanbedreiging teen ons volk.

Gegewe die historiese en teenswoordige ervaring van swart geweld teen die volk en die toenemende onstabiliteit teweeggebring deur die onwilligheid en/of onvermoë van die huidige regering om wet en orde te handhaaf, neem die vergadering terdeë kennis van die dreigende fisiese aanslag op die voortbestaan van die volk. Die vergadering besluit dat die volk daaroor deeglik ingelig en gelei moet word om, met die oog op die verwesenliking van sy langtermyn vryheidsideaal, soos in die verlede, weereens sy toevlug tot sy Almagtige God te neem, terwyl die volk homself op enige moontlike maar wettige wyse sal beveilig en beskerm.

3. Oor ons volksgeloftes.

Die vergadering betreur die gebrekkige onderhouding van ons volksgeloftes en herdenking van historiese gebeurtenisse as onontbeerlike grondslag van ons vrywordingsproses en besluit dat ‘n komitee deur die volksvergadering aangewys word om die volgende te doen:
a) Om, in samewerking met ander volksorganisasies, die volkseie herdenkingsdae te identifiseer en dit in die openbaar af te kondig
b) Om aksies voor te stel wat daarop gerig is om werkgewers te beweeg om erkenning te gee aan hierdie dae

Die vergadering besluit dat ‘n komitee aangewys word om ondersoek in te stel na die herkoms van die volk en moedig ouers aan om self hulle kinders in die geskiedenis van ons volk te onderrig.

4. Oor ‘n godsgehoorsame regering.

Die Teokrasiekomitee word bedank vir die uitvoering van sy opdrag van volksvergadering 2009 en die daarstelling van die verslag. Die beginsels vervat in die verslag word voorlopig aanvaar, maar geen van die inhoud daarvan is finaal nie. Die voortsettingskomitee wat in terme daarvan aangestel word, word opgedra om die verslag as werksdokument en vertrekpunt te neem in die proses tot die uiteindelike finalisering van alle aspekte daarin na verwys, met inagneming van elke kommentaar op die hierdie vergadering.

5. Oor ‘n inligtingsnetwerk en ‘n databasis.

Die vergadering neem eerstens kennis van die voorlegging deur Dr Lets Pretorius betreffende ‘n bestaande data-basis en inligtingskanaal. Tweedens word daar besluit dat die huidige databasis en inligtingskanaal van die GKK soos dit verskyn op www.volksvergadering.co.za as genoegsaam beskou word om met samewerking van die volk aangewend en uitgebrei te word. Derdens word daar besluit dat alle volksorganisasies wat hul databasisse aan die volk aangebied het, daarvoor bedank word en dat hulle aangemoedig word om onderling te skakel ten einde die kommunikasie meer vaartbelyn te maak.

6. Oor geheime organisasies.

Die vergadering besluit dat daar ‘n volledige ondersoek geloods word na die rol van geheime organisasies in ons volkslewe asook die bedreiging wat dit vir ons vrywording inhou. Daar moet ook ondersoek ingestel word na die teenwoordigheid van okkultiese simbole in ons volksmonumente, asook in die volkslewe in die algemeen.

7. Oor volksverootmoediging.

Die vergadering besluit dat daar met die optekening van die volk se sondes begin sal word sodat volksverootmoediging almeer met ‘n sondebesef sal kan geskied.

Die volgende mosie is ook aanvaar:
Die volksvergadering neem met leedwese kennis van die moord op Eugène TerreBlanche asook die meer as 40 000 van ons volksgenote wat sedert 1994 vermoor is, waarby meer as 3000 plaasmoorde ingesluit is. Die vergadering betuig sy innige meegevoel met die naasbestaandes van die slagoffers. Dit is ons smeekgebede dat ons Hemelse Vader sy tent van beskerming om ons en ons volksgenote sal plaas.

 

Einde

 

Uitgereik deur : Dagbestuur van die Geloftevolk Koordineringskomitee

Navrae: Frikkie Strauss, 022 – 913 2391

Piketberg
15/10/10