Paul Kruger, die VVK, Zuma en Afrikanerskap - Lets Pretorius PDF Afdruk E-pos
Saterdag, 19 Februarie 2011 20:54

Inleiding

Paul Kruger het tydens ʼn byeenkoms van die VVK by Paardekraal pakslae gekry. Sommige mense veroordeel dit terwyl ander voel dat hy die pakslae verdien het. Op twee Afrikaanse webwerwe, word die “pakslae-uitdeler” onmiddellik ʼn “ekstremistiese Boer” genoem.

Die vraag ontstaan of dit ʼn toevallige insident was en of dit simptomaties van ʼn dieperliggende probleem is. Ek wil dit graag ontleed en begin om Zuma se onlangse uitlatings as uitgangspunt te gebruik.
Zuma kyk na ons “van buite af” en alhoewel ons nie graag sou wou toegee oor sekere aspekte nie, moet ons kennis neem van sy persepsies. Hy beweer dat hy nie weet wie die Afrikaners se leiers is nie. Hy is heeltemal reg. Om die waarheid te sê; die Afrikaner kan homself nie meer identifiseer of definieer nie. Dit is die tragiese maar feitelike waarheid. “Wie en wat is ʼn Afrikaner?”
Aan die ander kant het Zuma verwys na “diegene wat hulself liewer as BOERE en nie as Afrikaners nie, wil identifiseer. Dit is ook feitelik korrek. Gelukkig twyfel niemand oor die identiteit of die definisie van “wie en wat ʼn BOER” is nie.

Paardekraal

Alhoewel ons in Afrika leef en die Wet van Afrika soos volg lees: “Hy wat die beste kan intimideer, is in beheer” (my eie interpretasie). Selfs die “Afrikaner” se geskiedenis getuig daarvan. Die jong patriotiese-Nasionaliste (ons Oupas en Vaders), het die Sappe flenters geslaan op vergaderings.

n bebloede Mnr. Paul Kruger, voorsitter van die VVK, nadat n ontstoke Boer hom op sy neus geslaan het.

Selfs die HNP lede kan onthou hoe John Vorster se ondersteuners, die HNP vergaderings met bloed, eiers en tamaties, ontwrig het. Nieteenstaande die geskiedenis, kan mens aggressiewe optredes in die openbaar, nie goedpraat nie en lyk die bebloede Paul Kruger eerder na ʼn slagoffer van ʼn plaasaanval as na ʼn politikus op ʼn verhoog.


Stigting van die VVK

As ons die insident by Paardekraal krities onder die loep neem, kom ʼn paar fasette na vore wat belangrik is om in aanmerking te neem.
Ek was teenwoordig by die twee stigtingsvergaderings van die sg. VVK, (soos deur die TAR geïnisieer en tans gerepudieer). Tydens die vergadering het ek voorgestel dat die VVK gerus moet voortgaan om die “Afrikaner” bymekaar te maak maar dat die BVS reeds besig is om die Boerevolk, op ʼn Volksregister bymekaar te maak. Hierdie voorstel is negatief ontvang en ek is daarvan beskuldig dat ek verdeeldheid bevorder. (kommentaar hieroor later)
Daar is waarskynlik genoeg gronde om die VVK se mandaat de jure (d.w.s. as mens dit volgens die reg en argumentsonthalwe in die hof sou toets) totaal onwettig te verklaar (soos die huidige ANC regime). Die feit is egter dat die VVK de facto, (m.a.w. die aanvaarding van die VVK deur ʼn georkestreerde koor van Regse Afrikaner organisasies) nie weggewens kan word nie en dus (soos die ANC regime ), “bestaan”.

Die “regse AFRIKANER organisasies” ter sprake, kon ongelukkig tot op datum nie enige plan of aksies op die tafel plaas wat die Volk enigsins kon inspireer, of om ons uit die huidige bejammerenswaardige situasie te bevry nie. Toe kom die VVK met ʼn plan (geskoei op die BVS se Volks-opdrag in 2006). Dit bied “ ʼn oplossing” vir hul soeke na ʼn plan, doelwit en strewe en daarom word op geheime vergaderings besluit om die VVK te steun en te sorg dat “die regte kandidate” genomineer word.

Doelwitte van die VVK
(aangehaal uit die webwerf van die VVK met my kommentaar kursief)

• Die eerste belangrike onderskeidingskenmerk van die VVK-inisiatief is dus: Die volk besluit! ʼn verkiesing onder ons eie volk te fasiliteer wat ʼn vryheidsideaal gaan demonstreer en bewys dat ons kan saamstaan rondom ʼn gemeenskaplike ideaal van selfbeskikking gesetel rondom volksoewereiniteit.
(Geen definisie van “die Volk” word gegee nie)


• Die ligging van ʼn “ eie grondgebied” sal na aanwysing van ʼn leierskorps gedefinieer word.
(Van die begin af die uitganspunt van die BVS)



• Die VVK is nie nog ʼn organisasie wat lede werf nie. Die VVK kan en wil veral nie “leiers” vir die volk wees nie. Die VVK is ʼn administratiewe liggaam, wat soortgelyke werk doen as die IEC ("Independent Electoral Commission") maar slegs binne volksverband.
(Tog is dit vreemd dat die BOEREVOLK verteenwoordigende organisasies, -aksies en -leiers, nie geken word nie, maar doelbewus uitgesluit word by vergaderings en negeer word deur die “ONAFHANKLIKE” kommissie?)


• Verby is die dae wat ons aan die neus rondgelei word deur alewige beterweters, partye, strukture, rade of koukusse wat meen dat hulle beter weet wat goed is vir die volk as die volk self.
(Tog is dit vreemd dat kandidate JUIS vanuit en DEUR ʼn hoofsaaklik geheime organisasie, genomineer word)

• Die tweede belangrike saak is dat die VVK-inisiatief gebaseer is op regsvoorskrifte van die Volkereg. Wat ons doen is te alle tye(sic) ten volle wettig en regverdigbaar in die Suid-Afrikaanse- en Internasionale Reg. En hoe verder ons op hierdie vryheidsweg gaan vorder, hoe opwindender gaan sake word!

(Die voorskrifte aan die BVS se Verkiesingskommissie in 2006, was presies dit en die VVK het hierdie inisiatief, slaafs nageaap.)



Rede vir konflik ??

Van die begin af is daar twee standpunte, soos hierbo genotuleer. Die een groep sien Afrikaner en Boer as terme vir dieselfde entiteit. Die ander groep sien Afrikaner en Boer as verskillende entiteite. Die twee verskillende sienings is waarskynlik onderliggend, die rede vir die Paardekraal konfrontasie.
Hierdie debat( Boer en Afrikaner), is nodig maar gaan nie nou onder die loep geneem word nie. Wat wel belangrik is, is dat daar sonder ʼn duidelik gedefinieerde IDENTITEIT, nie ʼn vryheidspad, geloop kan word nie.

Om by vryheid uit te kom moet die volgende vrae oor die GROEP wat wil aanspraak maak op vryheid, gevra en beantwoord word:
1. Watter VOLK wil vry wees?
2. Wat is sy naam?
3. Definieer hierdie Volk
4. Waar is hierdie Volk? -demonstreer/ identifiseer die Volk.
5. Wat is hierdie Volk se Geskiedenis?
6. Kan daar uit die geskiedenis oor hierdie volk getoon word:
a. Grondgebied besit?
b. Regerings gehad?
c. Simbole?
d. Helde?
e. Oorloë geveg?
f. Verdrae gesluit?
g. Offers gebring?

Die feit is dat die VVK die eerste van die twee standpunte hierbo huldig nl. dat die Afrikaner en die Boer sinoniem is. Daar is herhaaldelik hieroor met lede van die VVK geredeneer. Hulle misbruik die Boerevolk se geskiedenis net wanneer dit hulle pas om hierdie wanpersepsie te bevorder. Dit is een van die belangrikste redes dat mense nukkerig word en halsstarrige neuse sal breek. Dit help nie om oor alles te ”Afrikaner” en dan net so terloops af te sluit met “Lank lewe die Boerevolk” nie.


Oplossing

Die oplossing is daarin geleë dat
1. daar op ʼn wetenskaplike en internasionaal-aanvaarbare wyse, ʼn register van die VOLK wat vryheid nastreef,saamgestel moet word.
2. Dat hierdie VOLK duidelik gedefinieer moet word
3. Dat hierdie Volk sy leiers op ʼn wettig en aanvaarbare wyse aanwys
4. Dat hierdie leiers alle remedies binneland en buitelands moet volg en uitput op die soeke na VRYHEID vir die VOLK.
Sodra u so ʼn stelsel vind, ondersteun dit met u hart, verstand en vermoëns. Alle ander pogings sal soos water in die sand verdwyn.


Lys van afkortings:
VVK = Volks Verkiesings Kommissie. TAR = Tussentydse Afrikaner Raad. BVS = Boerevolk Vryheidstigting.