Beskadiging van die Gedenknaald by die Balmoral-konsentrasiekampkerkhof - Piet Rudolph Afdruk
Donderdag, 04 November 2010 02:43

Na aanleiding van bogenoemde sinnelose  gebeure en die dreigement  van ene Gunther Kotze om ook die Vrouemonument te Bloemfontein te beskadig, het die Orde Boerevolk dit goedgeag om die aangeleentheid aan die SAPD te rapporteer. Bogemelde verwysing het betrekking.

Günther Kotze

Verklaring:

 

PETRUS JOHANNES RUDOLPH, ID-nommer 370620 5091 085, Woonagtig te Plot 398  Kameeldrift-Wes, Pretoria, Telefoon 072 419 3516


Verklaar bevestigend soos volg:

Ek is die sameroeper van ‘n Burgerreg-organisasie, Die Orde Boerevolk, wat hom beywer vir die instandhouding en bewaring  van die geskiedenis en kultuur van die Boerevolk.

Die Balmoral Konsentrasiekamp-kerkhof, geleë te Balmoral, in die landdrosdistrik,  Witbank gedenk die dood van Boerevroue en -kinders  uit die Anglo-Boere-oorlog van 1899-1902 en is ‘n nasionale monument.

Ek het gister, die 1ste November 2010  op die Internet, Facebook, gelees dat ene Gunther Jurgen Kotze, woonagtig te Balmoral, wederegtelik en kwaadwilliglik die gedenknaald beskadig het waarop die name van die gestorwenes in daardie kon­sen­trasiekamp verskyn, deur hom met ‘n hamer stukkend te slaan.

Ek het Mev Frieda Muller by Balmoral geskakel en sy het dit bevestig.

Daar is sover my kennis strek nog geen klagte teen Kotze aanhangig gemaak nie en hy dreig ook op Facebook om die Vrouemonument in Bloemfontein te beskadig.

Sodanige optrede gaan ‘n beroering veroorsaak en meebring dat die onsteltenis  kan meebring dat mense reg in eie hande neem.

Ek verlang ondersoek en vervolging. Ongelukkig kan ek nie self by Witbank kom om die saak aldaar aanhangig te maak nie.

(geteken Piet Rudolph)

Bostaande verklaring deur my afgelê en bevestig te Pretoria, hede die 3de November 2010  om 11:00

 

Piet Rudolph namens die Orde Boerevolk.
E-pos: piet.rudolph@gmail.com